Verslag jaarvergadering

Beknopt verslag algemene ledenvergadering KBO Afferden op 15 maart 2024.

 1. Opening, door de voorzitter Wil Clevers en heet allen welkom, hij geeft aan dat het bestuur blij is met de grote opkomst.
 2. Notulen vorige vergadering, deze worden met algemene instemming door de leden goedgekeurd.
 3. Jaarverslag en mededelingen, de secretaris leest dit verslag voor, met hierin vermeld de activiteiten van 2023. Hierop zijn geen opmerkingen door de leden.

*Er hebben ca 525 leden deelgenomen aan de diverse activiteiten in 2023.

*De vaste activiteiten zoals meer bewegen voor ouderen, het koersballen en het Jeu des Boules staan hier niet bij vermeld. .

*Verder wandelen op iedere 1e woensdag van de maand.

 1. Activiteiten 2024, Pieter geeft een overzicht van de geplande activiteiten van 2024 de leden worden hierover geïnformeerd middels een bijlage bij het ONS magazine.
 2. Cadeau beleid, de aanwezigen krijgen uitleg over ons felicitatie en cadeau beleid.

*Narda Swijghuizen zorgt voor het verzenden van de kaartjes.

*Verder willen we de mogelijkheid bekijken om met commissies te gaan werken die meehelpen met het organiseren van activiteiten.

 1. Financieel verslag, de penningmeester geeft uitleg over het financieel boekjaar 2023.
 2. Verslag kascontrole, de kascontrole commissie verleend decharge aan het bestuur en de penningmeester voor het gevoerde financieel beleid.
 3. Verkiezing kascontrole lid, Gemma van de Ven volgt Ger Peters op als lid van de kascontrole.

*De contributie voor 2025 blijft op €23.- per persoon staan.

 1. Verkiezing bestuursleden, Ben van Hoof en Trees Hermens zijn aftredend en herkiesbaar beiden worden met algemene instemming herkozen.
 2. Verloting 2 tickets ballonvaart, Bert Heijligers en Peter Claessens zijn de gelukkige winnaars en we wensen hun een leuke ballonvaart.
 3. Huldiging bestuursleden, Door de regiovoorzitter Peter Leenders worden Anneke Heiligers met een zilveren hanger en Ben van Hoof met een zilveren speld met oorkonde verrast voor hun jarenlange inzet en verdiensten voor de KBO Afferden.
 4. Sluiting, de voorzitter bedankt allen voor de inbreng en wenst allen een fijne middag.

*We sluiten de middag af met koffie en vlaai en een drankje en een muzikale opluistering van Duo Fresh Air met Joos Peeters en Frans Arntz.

Foto’s Huldiging e.d., zie link
Fotograaf Joos Swijghuizen